Et ve Süt Kurumu Ana Statüsü Belirlendi

1466
0
Paylaş:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü  Ana Statüsü Belirlendi

Et ve Süt Kurumu (ESK), kesimlik ve besilik hayvan, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini alıp satabilecek, gerektiğinde ithal veya ihraç edebilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü” Resmi Gazete’nin 25 Eylül 2014 tarihli ve 29130 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olacak. Özel hukuk hükümlerine tabi olacak Et ve Süt Kurumu, Sayıştay’ın denetimine tabi olacak. Teşekkülün merkezi Ankara’da olacak, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilecek.  

Yeni Tebliğe göre, Et ve Süt Kurumunun faaliyet konuları şöyle olacak:

• Kesimlik ve besilik hayvan satın almak, satmak, kesim öncesi beslemek veya besletmek, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, kırmızı et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünlerini satın almak veya satmak, gerektiğinde ithal veya ihraç etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak.

• Erken veya geç kesim imkânı verecek kademeli fiyat uygulaması yapmak.

•  Hayvansal ürünler, et, süt ve balık piyasasında, gıda güvenliği çerçevesinde, kalite standardını veya belirli vasıfta hayvan ırklarını teşvik edici kademeli fiyat uygulamalarına yönelik politikalar uygulamak.

• Kamuya veya özel sektöre ait firmalarla teknik işbirliği ve her türlü sınaî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konularıyla ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kendi faaliyet konuları ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.

• Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası örgütlere üye olmak.

• Teşekkülün temel amacı çerçevesinde; bütün sektör paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının piyasadaki gelişmeler ve alınacak tedbirlere yönelik olarak talep ve önerilerinin değerlendirileceği istişare toplantıları yapmak, sektörün gelişmesine katkı sağlamak.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının hayvancılık, et, süt ve balık üretimi ve ticaretine yönelik teşvik ve destekleme faaliyetlerinde işbirliği yapmak, bu kurumların teşvik ve destek içeren program ve projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak.

• Faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında; Her türlü müşavirlik hizmeti vermek veya almak, eğitim, yayım, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası piyasa ve borsaları takip edebilmek için her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak. Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, mevcut veya yeni inşa edilecek tesisleri kısa veya uzun süreli kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. Gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek. Ticaretle iştigal etmek, alım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında mümessillikler, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri kurmak, ana bayilik ile bayilikler vermek. Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler kurmak. Her türlü taşımacılık, tahmil-tahliye, kesim, parçalama veya işleme, bakım-onarım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili hizmet satın almak. Hurda ve atıl vaziyetteki taşınır ve taşınmazları satmak. Bu işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla tesisler kurmak, işletmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için leh ve aleyhte ipotek, rehin vermek ve almak, gayrimenkulleri üzerinde diğer ayni hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak.

• Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı ile değiştirilebilecek.

Öte yandan 22 Ağustos 2006 tarihli ve 26267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten kaldırıldı.

Paylaş:

Yorum Bırak