Kooperatif iktisadi işletmelerince ortak dışı işlemlere ilişkin kayıtların…

1322
0
Paylaş:

Kooperatif iktisadi işletmelerince ortak dışı işlemlere ilişkin kayıtların kooperatifin defterlerinde ayrıca görünecek şekilde izlenmesine ilişkin açıklamalar içeren 17 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Köy-Koop Merkez Birliğimizce uzun zamandır üzerinde çalışılan ve çıkarılması için uğraş verilen iktisadi işletmeler konusunun önemi açısından Köy-Koop Genel Başkanı Sayın Eray ÇİÇEK Başkanlığında Yönetim Kurulu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Sayın Nureddin NEBATİ ziyaret edilerek Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin çıkarılması sağlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 17)


MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği (Seri No; 1)’nin “4.13.3. Kurumlar vergisinden muaf olan
kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi”
 başlıklı bölümünün beşinci
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatitlerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın
ve kurumlar vergisi matrahanın tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve
bulunmayan hasılat maliyet ve gider unsurlannın ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere
ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “15.3.10. Fon ve yatırım ortaklarının istisna kazançları yapılacak vergi kesintisi” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

15.3.11. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki
ödemelerde vergi kesintisi”


Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına; Ödeme
yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına. ödeme yapan veya ödemeye aracılık
edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup
bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına.
elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanm bu tutan
vergi matrahının tespitinde indirim kunusu yapı yapmamasına bakılmaksızın. vergiye
tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri,
sektörler ve emtia grupları itibarıyla vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında
belirtilen alt Ve üst limitler arasında olmak şartıyla. farklı kesinti oranlan tespit etmeye
yetki verilmiştir.

15.3.11.1. Kesinti kapsımına alınan ödemeler

Paylaş:

Yorum Bırak