Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Görevleri -I

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Görevleri -I

Sevgili Kooperatifciler, kooperatifler Genel Kurul toplantı döneminin başlamasından dolayı, bu ayki yazımda; kooperatif yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu sizlere hatırlatacağım.

Yönetim Kurulunun Yetkileri Yönetim Kurulu; • Yönetim kurulu (YK), kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin çalışmasını yöneten ve onu temsil eden yürütme organıdır. • Yönetim kurulu kooperatif hükmü şahsiye- tinin kanuni temsilcisi olup, kooperatif idaresinde işletme sahibi gibi bir yer tutar. • YK asil ve yedek üyeleri GK’da ortaklar arasından 3 asıl 3 yedek olmak üzere en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. • GK süre tespiti yapmaz ise 1 yıl seçilmiş sayılırlar. • Görevi biten üyelerin yeniden seçilme hakkı vardır. • Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Görev Bölüşümü Ve Temsil • YK üyeleri, seçildikten sonra yapacakları ilk toplantıda gizli oyla başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi tespit eder. • Bu toplantıda, YK’nın yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. • YK başkanı olmadığı zaman yardımcısı ko- operatifi temsilen birinci derecede imzaya yetkilidir. İkinci imza yetkisi yönetim kurulunca muhasip üyeye verilir. Kooperatifin hukuken bağlanabilmesi için kooperatif unvanının yazılıp altının imzaya yetkili olan iki kimse tarafından imzalanması gerekir. • Kooperatifi temsile yetkili olanlar kooperatifin konularının sınırları içerisinde çeşitli işleri hukuki işlemleri, kooperatif adına yapmak ve kooperatifin unvanını kullanmak hakkına sahiptirler. • YK üyeleriyle, kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları tescil ve ilana tabidir. Yönetim Kurulu Üyelik Şartları • Türk vatandaşı olmak, • Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak, • Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 3476 Sayılı Kanunla değişik 1163 sayılı Kanuna göre mahkum olmamak, • Orman Kanununa muhalefet suçundan mahkum olmamak, • Birbirleriyle ve denetleme kurulu üyeleriyle 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akraba olmamak, • Aralarında herhangi bir iş ortaklığı bulunmamak, • Hacir altında bulunmamak, • 18 yaşından küçük olmamak, • En az ilkokul mezunu olmak, • Kooperatifin çalışma konuları ile ilgili işlerin ticaret ve komisyonculuğunu yapmamak gerekmektedir. Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Şartları taşımayanların ve sonradan kaybedenlerin görevine YK son verir.

Turgay SOLMAZ - Köy-Koop Genel Müdürü

Ara